بلومبرگ: ایرانی ها خود را وارثان امپراتوری پارس می دانند ناوگان دریایی این کشور به دنبال احیای این امپراتوری است

0 رای