نوسان قیمت نفت در سال 2018 غیرسازنده و غیرقابل قبول بود

0 رای