دادگاه ترکیه حکم جلب نماینده مجلس این کشور را صادر کرد

0 رای