گردهمایی در لهستان هرگونه توافق با ایران را دشوارتر می کند

0 رای