دادگاه حقوق بشر اروپا باکو را به پرداخت 17 هزاریورو به خبرنگار آذربایجانی محکوم کرد

0 رای