ابراز نگرانی سازمان ملل از شکنجه زندانیان در لیبی

0 رای