ایران نقشی سازنده در حل مسائل خاورمیانه و صلح افغانستان دارد

0 رای