باید حداقل 16 درصد از منابع عمومی کشور به آموزش و پرورش اختصاص یابد بند «خرید خدمات آموزشی» بازی با الفاظ است

0 رای