ژاپن و فرانسه درباره فعالیت های چین ابراز نگرانی کردند

0 رای