ایجاد شغل های جایگزین کشاورزی در روستاها ضروری است

0 رای