طرح خرید خدمات آموزشی در کمیسیون آموزش از لایحه بودجه لغو شد

0 رای