سازمان ملل: دور بعدی مذاکرات یمن بر بعد سیاسی متمرکز خواهد بود

0 رای