بارها "کودکان و نوجوانان" عراقی و افغانستانی را کشتیم

0 رای