انگلیس،تحریم استفاده‌کنندگان از سازوکار مالی را توسط آمریکا ردکرد

0 رای