انگلیس، تحریم استفاده‌کنندگان از سازوکار مالی توسط آمریکا را رد کرد

0 رای