مقدم‌فر: نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر با هدف چالش آفرینی جنگ شناختی، نقشه جدید دشمن است

0 رای