سردار جعفری: ما قدرت و ظرفیت آن را داریم تا در مقابل هرگونه تهاجمی از خود دفاع کنیم

0 رای