انتقاد "بابک حمیدیان" به سیمرغ گرفتن "علی نصیریان" در جشنواره: آقای دبیر جشنواره، هنوز جرأت پیدا نکردید تا نام‌های بزرگ را کنار نام‌های کوچک ما قضاوت نکنید!

0 رای