تعدیل قیمت ها در آینده ای نزدیک گوشت و مرغ در انتظار تصمیمات شفاف

0 رای