حامد بهداد: شرافت در زندگی امروز ما جاری است بازیگر باید به درونش متصل باشد

0 رای