حرکت دولت به سوی ایجاد شرکت‌های تهاتری برای دور زدن تحریم ها ۳وزارتخانه مامور شدند

0 رای