انفجار ترقه دست انگشتان نوجوان اصفهانی را قطع کرد

0 رای