ایران خواستار حل مسالمت آمیز تنش بین هند و پاکستان است

0 رای