پیش نویس قانون اخراج نیروهای آمریکایی از خاک عراق آماده شد

0 رای