تحقق اقتصاد نوین با تداوم اعتبار معاملات غیررسمی ممکن نیست

0 رای