بارش باران مدارس نرماشیر را به تعطیلی کشاند

0 رای