رشد اقتصادی امارات به کمترین میزان 10 سال گذشته رسید

0 رای