پرداخت ۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سه بخش+ جدول

0 رای