شبکه توزیع برق کردستان بیش از 90 میلیارد ریال خسارت دید

0 رای