قطعی4 روزه تلفن تمام خدمات اداری بنت نیکشهر را مختل کرده است

0 رای