3000 هکتار مرتع در مهاباد به بهره برداران واگذار شد

0 رای