جزییات سومین هم‌ اندیشی جامعه روحانیت مبارز با احزاب اصولگرا مبنای جلسات بر ایجاد تفاهم و وحدت بیشتر بین احزاب است

0 رای