پورمحمدی: مردم ما از نظر رفاه از اروپا بهترند فقر ایران، فقر گرسنگی نیست

0 رای