استعفای معاون صدراعظم اتریش دولت کورتز در آستانه فروپاشی قرار گرفت

0 رای