فارس من|کمیته فقهی بورس شرعی بودن قوانین جدید بازار پایه را تایید کرد

0 رای