روحانی: خواهان جنگ با آمریکا نیستیم نخست وزیر ژاپن: برای اینکه جنگی رخ ندهد به ایران آمدم

0 رای