تیم ملی وارد ارومیه شد مردم سنگ تمام گذاشتند

0 رای