یک سوم زباله گردان را کودکان تشکیل می دهند سهم کودکان ازاین درآمد

0 رای