مستمری مددجویان به دنبال پرداخت وام اشتغال به آنها قطع نشود

0 رای