تخلیه ۳۰۰ هزار نفر از سواحل هند به دلیل طوفان "وایو"

0 رای