"همراه کردن مردم" یکی از اقدامات یگان ویژه است

0 رای