وزارت صنعت: هیچ احتکاری در شرکت ایران خودرو انجام نشده

0 رای