دستگاه های اجرایی فارس برای فعالیت های خود مکلف به تهیه پیوست زیست محیطی هستند

0 رای