ظریف: فرانسوی‌ها به دنبال آنند که امریکا تحریم‌ها علیه ایران را کنار بگذارد موفقیت این طرح منوط به میزان همکاری واشنگتن است

0 رای