ظریف یاد قربانیان قتل عام سربرنیتسا را گرامی داشت

0 رای