آمریکا تحریم چین بابت خرید نفت از ایران را بررسی می‌کند

0 رای