اهداف درمانی ۵۰ درصد دیابتی ها با انسولین محقق نمی شود

0 رای