ظریف: مسلمانان و اروپائیان نباید این قساوت را فراموش کنند

0 رای