غلامرضا صنعتگر از بستری شدن دوباره خود در بیمارستان خبر داد

0 رای