انفجار بمب در مسیر حرکت پلیس نظامی روسیه در استان درعا سوریه

0 رای